Obchodní podmínky pro obchodníky

Základní údaje

Provozovatel obchodu: SAFE HOME europe s.r.o.
Adresa provozovny: Přerov, Havlíčkova 1113/47, PSČ 750 02
IČ: 28597991
DIČ: CZ28597991

E-mailová adresa: info@test.safe-home.eu
Zapsána: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44169

Dodavatel zboží: SAFE HOME europe s.r.o.
Sídlo společnosti: Bochoř, Včelín 148/42, PSČ 750 02
IČ: 28597991
DIČ: CZ28597991

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, číslo účtu 8159554001/5500

Telefonní kontakt: +420  581 222 262

1. Základní ustanovení

1.1 Bude-li to vzhledem k souvislostem vhodné, mohou tyto všeobecné obchodní podmínky odkazovat na kupujícího či na prodávajícího, jako na „smluvní stranu“, případně společně jako na „smluvní strany“.

1.2  Tyto obchodní podmínky, jakož i další dokumenty, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují, upravují smluvní vztah mezi kupujícím a společností SAFE HOME europe s.r.o. IČ: 28597991, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44169., na jehož základě je kupující oprávněn nakupovat zboží od společnosti SAFE HOME europe s.r.o. a toto zboží dále prodávat způsobem popsaným v odst. 1.1. Obě smluvní strany potvrzují, že při svém rozhodování
o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito obchodními podmínkami vycházely toliko z obsahu těchto obchodních podmínek a dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují.

1.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti mezi smluvními stranami uzavřením kupní smlouvy,
v případě pochybností okamžikem dodání zboží kupujícímu.

 

2. Objednání zboží

2.1. Nákup u prodávajícího může realizovat kupující, který má ve výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku oprávnění k prodeji nebo instalaci daných produktů.

2.2. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího, která je dostupná v aktuálních katalozích zboží, akčních letácích či na webových stránkách společnosti.

Veškeré objednávky budou kupujícím zadávány jednou z níže uvedených forem:

 • písemně na poštovní adresu zákaznického centra společnosti SAFE HOME europe s.r.o.,
   Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov,
 • e-mailem na adresu: objednavky@test.safe-home.eu,
 • prostřednictvím obchodního zástupce společnosti SAFE HOME europe s.r.o.,
 • po přihlášení přes B2B portál http://www.b2b.safe-home.eu/
 • telefonem na číslo (+420) 581 222 262, (+420) 775 730 542.

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout bez udání důvodu.

2.3. Na písemných, faxových a emailových objednávkách kupující vždy uvede:

 • název firmy s přesnou fakturační a dodací adresou (pokud je jiná než fakturační),
 • IČ, DIČ,
 • telefonní, případně faxové číslo,
 • specifikaci objednávaného zboží (vždy uvést objednací číslo požadovaného zboží podle aktuálního katalogu a počet kusů).

2.4. Kupující je povinen respektovat balení zboží specifikované prodávajícím v katalogu zboží. Před provedením objednávky je kupující povinen zkontrolovat vhodnost zboží pro své potřeby, resp. pro potřeby koncových uživatelů.

2.5. Nabídka prodávajícího je nezávazná a kupující se nemůže domáhat dodání celého objemu objednávaného zboží, není-li na skladě prodávajícího. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího nejpozději při dodávce zboží.

2.6. Namísto zboží specifikovaného v objednávce kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dodat jiné zboží, pokud toto zboží ve všech ohledech odpovídá objednanému zboží, případně jde-li o zboží vyšší kvality. Bez souhlasu kupujícího však prodávající nebude provádět oproti objednanému zboží žádné významné změny.

2.7. Registrace nového zákazníka je možná následně:

 1. a) osobně na adrese zákaznického centra SAFE HOME europe s.r.o. v Přerově
 2. b) prostřednictvím obchodních zástupců SAFE HOME europe s.r.o.
 3. c) prostřednictvím elektronického portálu na http://b2b.safe-home.eu/ (dále jen „e-shop“)
 4. d) elektronickou poštou na adrese vo@test.safe-home.eu
 5. e) telefonicky na čísle (+420) 775 730 542.

2.8. Pokud kupující požaduje uvedení seznamu sériových čísel, je nutné o to požádat při objednávání zboží. Seznam sériových čísel je možné poskytnout pouze za předpokladu, že jím daný druh zboží prodávajícího disponuje.

 

3. Dodání a převzetí zboží

3.1. Forma dodaní a převzetí zboží:

– zásilkovou službou nebo jinou dopravou do místa určení

– osobní odběr na centrálním skladě v Přerově na adrese Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov a to pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin. Veškeré zasilatelské služby a expedice zboží, včetně reklamací zboží, jsou realizovány prostřednictvím centrálního skladu Přerov. Ostatní pobočky mají pouze administrativní charakter. Zboží je možné vyzvednout po zpracování objednávky, jeho vychystání, kontrole a expedici (tel. 581 222 262). Kupující je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží od prodávajícího, která je povinna své oprávnění prokázat.

3.2. Dopravné a balné u nadměrných zásilek je účtováno na základě aktuálního ceníku společnosti SAFE HOME europe s.r.o.

3.3. Dopravné u objednávek nad 25.000,-Kč bez DPH neúčtujeme, s výjimkou přepravy nadměrných zásilek.

3.4. V případě, že je kupujícím partner s uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou, není mu účtováno dopravné u objednávek nad 5.000,-Kč bez DPH s výjimkou přepravy nadměrných zásilek. U objednávek menšího rozsahu účtujeme dopravné a balné dle reálných tarifů dopravců a na základě ceníku společnosti SAFE HOME europe s.r.o.

3.5. Lhůta pro dodání zboží prodávajícím kupujícímu činí obvykle dva pracovní dny následující po obdržení objednávky prodávajícím (při objednávce do 12:00 hod. v pracovním dni). V jednotlivých případech může být dohodnuta kratší či delší lhůta dodání.

3.6. Pokud kupující v průběhu dne objedná podruhé další zboží, bude vystavena další faktura a zajištěna samostatná expedice zboží.

3.7. V případě objednávek zboží s individuální dodací lhůtou (větší množství zboží než obvyklé, neurčité množství, zboží právě zařazeného do prodeje, zboží označeného jako „na objednávku“, atd.) bude vždy po dohodě s kupujícím sjednán individuální termín expedice zboží, který může být prodávajícím změněn nebo prodloužen v závislosti na jeho dodání ovlivněné třetími stranami (výrobci, expedičními přepravci atd.).  

3.8. Za dodání a převzetí se považuje dodání zboží do místa určení, tj. do místa trvalého pobytu/sídla nebo provozovny kupujícího, pokud není v objednávce uvedena jiná adresa dodání.

3.9. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a případné vady zjistitelné při této prohlídce je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nebo přepravce ihned při převzetí, případně ve lhůtách a
za podmínek stanovených Reklamačním řádem. Kupující potvrzuje podpisem svého zástupce či oprávněného zaměstnance, včetně uvedení čitelného jména, příjmení, funkce a razítka kupujícího, převzetí jemu prodávajícím dodaného zboží na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu smluvního přepravce prodávajícího. Podpisem stvrzuje kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu, a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození. Jakékoli zjevné vady či poškození, nebo jiné nesrovnalosti v neúplnosti či vnějším poškození dodaného zboží, je kupující povinen zaznamenat na daňovém dokladu (faktuře) nebo na přepravním listu smluvního přepravce při převzetí zboží, nebo nejpozději ve lhůtách a za podmínek stanovených Reklamačním řádem.

3.10. Kupujícím bezvýhradně potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují řádné dodání zboží prodávajícím kupujícímu podle objednávky kupujícího. V případě sporu jde tato skutečnost k tíži kupujícího. Po potvrzení řádného převzetí zboží již nemůže kupující namítat případný rozpor mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě sporu o předmětu objednávky se má za to, že kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura) nebo přepravní list prokazují skutečný obsah prodávajícím přijaté objednávky kupujícího.

3.11. V případě řádného a oprávněného uplatnění reklamace kupujícím v souladu s obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, a to pokud jde o reklamaci nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávajícího, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím.

3.12. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím mimo případy, kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty
ve výši 10 % z ceny objednané dodávky (bez DPH).

3.13. V případě vlastní dopravy kupujícího a nevyzvednutí objednané dodávky nejpozději následujícího dne od předem kupujícím avizovaného dne má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč bez DPH /1paletový nosič, popř. 100,- Kč bez DPH při jiném způsobu balení za každý i započatý den prodlení.

3.14. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.

3.15. Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

 

4. Storno objednávky ze strany prodávajícího

 4.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu), nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 • v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně informovat kupujícího
o této skutečnosti.

4.2. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však
do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

5. Vrácení zboží

5.1. Ve zcela ojedinělých případech a se souhlasem prodávajícího je umožněno kupujícímu vrátit zakoupené zboží zpět.

Podmínky vrácení:

 • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů,
 • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny,
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání,
 • v případě vrácení CD s uživatelským software, nesmí být obal otevřen a porušena pečetící nálepka.

5.2. Místem pro uplatnění vrácení zboží je centrální sklad: Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov.

5.3. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží bude vystaven kupujícímu opravný daňový doklad, nebo bude vyčleněn odpovídající kredit na nákup dalšího zboží

 

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Prodávající pravidelně vydává aktuální velkoobchodní ceník, určený především pro své distributory a akreditované firmy v oboru instalací.

6.2. Kupní cena vychází z ceníku prodávajícího, je sjednána přijetím objednávky kupujícího prodávajícím a je uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

6.3. Součástí ceníku jsou velkoobchodní a doporučené maloobchodní ceny. Doporučené maloobchodní ceny, jsou určené především pro internetové prodeje a prezentace, přičemž slouží pro základ stanovení tzv. distributorské slevy, kterou může prodávající kupujícímu poskytnout.

6.4. Distributorské slevy mohou být kupujícímu poskytovány na základě pravidelných množstevních odběrů, při jednorázovém odběru vyššího množství zboží, na základě individuální poptávky, podmínek nebo na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy.

6.5. Prodávající může měnit ceny a specifikace veškerého zboží na základě svého výhradního uvážení a bez jakéhokoliv upozornění s výjimkou toho, že kupující zboží objedná ve lhůtě uvedené v cenové nabídce, nebo pokud žádná lhůta uvedena není do 30 dnů.

6.6. Pokud kdykoliv dojde ke zvýšení nákladů prodávajícího na materiál o pět nebo více procent, může prodávající u svých stávajících a budoucích cenových nabídek anebo u objednávek kupujícího příslušně zvýšit cenu veškerého dotčeného zboží.

6.7. Pokud není výslovně uvedeno jinak, ceny nezahrnují instalaci, spuštění, revizi, uvedení do provozu nebo servis.

6.8. Platbu za zboží je možné provést následujícími způsoby:

 • platba v hotovosti,
 • platba předem – dobírkou nebo na základě proforma faktury,
 • platba formou uhrazení faktury.

6.9. V případě platby formou uhrazení faktury je kupující oprávněn do 2 pracovních dnů od data doručení zboží vznášet jakékoli dotazy či připomínky k vystavené faktuře či dodacímu listu. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude faktura pro účely úhrady považována za přesnou, správnou, úplnou a splatnou.

Stane-li se část fakturované částky mezi stranami spornou, nesporné části faktury musí být řádně uhrazeny dle data splatnosti uvedené na faktuře.

6.10. V případě platby formou proforma faktury bude zboží prodávajícím dodáno až po jejím uhrazení.

6.11. Platba formou uhrazení faktury se splatností je k dispozici pouze stálým obchodním partnerům s dobrou platební morálkou a uzavřenou Rámcovou kupní smlouvou. U nových klientů je možnost uzavření Rámcové kupní smlouvy a zboží odebírat na fakturu se splatností do výše kreditu stanoveného ve smlouvě, avšak nejdříve po plném uhrazení 3 objednávek v hotovosti, předem nebo na dobírku. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, pokud není po dohodě stanoveno jinak. Při nedodržení splatnosti závazků je klient upozorněn telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.

6.12. Při opakované špatné platební morálce je kupujícímu odebrána možnost nákupu zboží platba formou uhrazení faktury se splatností.

6.13. Pokud není prodávajícím stanoveno jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je kupujícímu fakturováno do České republiky a v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo Českou republiku.

6.14. Kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím provádět žádné jednostranné zápočty, srážky nebo odklady vůči fakturovaným platbám, a to bez ohledu na jakékoliv probíhající spory nebo vznášené nároky.

6.15. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny sjednávají smluvní strany právo prodávajícího požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokutu uhradí kupující do 5 dnů od vyzvání prodávajícím k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti, jíž se smluvní pokuta týká. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího po uhrazení celé dohodnuté kupní ceny.

 

7. Přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo přepravním listě.

 

8. Vyšší moc

8.1. Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim dojde
v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i neschopnost nebo odmítnutí třetích stran poskytnout dodavateli zboží, díly, služby, příručky nebo jiné informace nezbytné pro doručení zboží, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu, pozastavení nebo zrušení jejich platnosti, celní řízení nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které omezí schopnost prodávajícího plnit smlouvu, stejně jako požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu dodavatele.

8.2. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnů, může kterákoli smluvní strana objednávku kupujícího ukončit a kupující zaplatí prodávajícímu za práci vykonanou před takovým ukončením a uhradí mu veškeré přiměřené výdaje, které prodávajícímu vzniknou v důsledku tohoto ukončení objednávky.

8.3. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou prodávající skutečně byl v prodlení, nebo o vzájemně dohodnutou dobu. Pokud by z důvodů jiných, než je výše uvedené, prodávající porušil smlouvu, nebo by dodal zboží se zpožděním nebo ho nedodal vůbec, je jediným prostředkem nápravy, který náleží kupujícímu vůči prodávajícímu, možnost zrušit svoji objednávku, a to na základě předchozího písemného oznámení doručeného prodávajícímu.

8.4. Prodávající může dodávky učiněné na základě jakékoliv objednávky uskutečnit jednou nebo více zásilkami.

 

9. Odpovědnost za vady

9.1. Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení, má zboží vady.
Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než které bylo objednáno, a vady v dokladech nutných
k užívání zboží.

9.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží
na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Podmínky, za nichž prodávající odpovídá
za vady, upravuje blíže Reklamační řád.

9.3. V případě, že kupující při předání a převzetí zboží zjistí porušení obalu, je povinen přesvědčit se
o celistvosti a nepoškozenosti zboží. Zjištěné poškození je přitom povinen poznamenat na faktuře nebo přepravním listě, v opačném případě zaniká právo na dodatečné uplatnění těchto vad (viz také odst. 3.9.).

9.4. Při uplatnění odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu.

 

10. Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

10.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, čímž se zavazuje, že jím dodané zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k obvyklému účelu, k němuž je svým charakterem určeno, a že si po tuto dobu zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky, za nichž prodávající poskytuje záruku za jakost, upravuje blíže Reklamační řád.

10.2. Záruka za jakost zboží činí 24 měsíců, není-li v obchodních podmínkách, Reklamačním řádu nebo pro jednotlivé zboží prodávajícím stanoveno jinak.

10.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, např. vady způsobené běžným opotřebováním, vnějšími atmosférickými nebo chemickými vlivy, vady způsobené při manipulaci se zbožím a s přepravou zboží a vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávným používáním, nesprávnou údržbou nebo nesprávnou opravou zboží.

10.4. Při uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu.

 

11. Test funkčnosti:

11.1. Provádí se se souhlasem kupujícího u zboží, na které se nevztahuje záruka a je zaslané na opravu. Není-li u výrobku nalezena žádná závada a neproběhla oprava, je za závěrečný test funkčnosti fakturována částka dle aktuálního ceníku + poštovné a balné.

 

12. Omezení odpovědnosti

12.1 Prodávající nenese odpovědnost za:

 • jakoukoliv nepřímou, vedlejší nebo následnou škodu,
 • jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání,
 • ušlý zisk,
 • ušlé příjmy,
 • ztrátu z použití jakéhokoliv majetku nebo kapitálu,
 • ztrátu očekávaných úspor,
 • ztrátu dat.

Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v případech, kdy tato odpovědnost vznikne v důsledku znalosti možnosti vzniku jakékoliv takové ztráty nebo škody.

12.2. Odpovědnost prodávajícího, s ohledem na jakoukoliv objednávku nebo jinak podle těchto obchodních podmínek, nebo vzniklá podle smlouvy nebo v souvislosti s ní, s plněním nebo neplněním podle ní, prodejem, doručením, dalším prodejem, opravou nebo použitím zboží, softwaru nebo služby poskytnuté prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, v žádném případě nepřekročí smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb, v souvislosti s nimiž vznikl takový nárok.

12.3. Uvedené výjimky a omezení náhrady škod platí bez ohledu na to, jak došlo ke ztrátě nebo škodě a platí pro jakoukoliv příčinu vzniku odpovědnosti, ať už vyplývá z porušení smluvních, nebo mimosmluvních povinností.

12.4. Žádná smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za:

 • smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti,
 • podvod,
 • jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit dle právních předpisů České republiky.

12.5. Kupující odškodní prodávajícího vůči nárokům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklých dodavateli v důsledku nároků vznesených proti prodávajícímu třetími stranami vyplývajících z kombinace, nebo využití zboží s nekompatibilními dodatečnými produkty, které mohou být připojeny ke zboží nebo jakoukoliv záležitostí, za kterou by prodávající nebyl kupujícímu odpovědný dle těchto obchodních podmínek.

 

13. Fotografie zboží a užívání dat o zboží zveřejněných prodávajícím

13.1. Fotografie zboží uvedené na internetovém obchodu, v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie zboží shodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti.

13.2. Kupující není oprávněn bez předchozí písemné dohody s prodávajícím používat data zveřejněná prodávajícím a vztahující se k jednotlivým druhům zboží (zejména fotografie zboží, videa, výkresy, příručky, manuály apod.), ani tyto data zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, ve kterém bude kupující, či osoby kterým kupující data neoprávněně zpřístupnil, data neoprávněně užívat. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

 

14. Doporučení

14.1. Jakákoliv doporučení, nebo součinnost, poskytnutá prodávajícím ve vztahu k účelu, návrhu, použití, nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení, nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace kupující přijímá na své vlastní riziko, a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost, nebo odpovědnost, vůči prodávajícímu.

14.2. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že prodávající neučiní doporučení nezakládá žádnou odpovědnost vůči prodávajícímu.

 

15. Zákony a předpisy

15.1. Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, zejména zákony České republiky nebo jiných zemí upravující dovoz, vývoz, přepravu, distribuci, skladování nebo likvidaci zboží poskytovaného prodávajícím a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní a ostatní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem, užitím, přepravou, distribucí, skladováním nebo likvidací veškerého zboží, technologií a softwaru zakoupeného, licencovaného a obdrženého od prodávajícího. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi.

15.2. Zboží a služby dodané prodávajícím podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce a kupující odškodní prodávajícího za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami.

 

16. Rozhodné právo

16.1. Pro tyto obchodní podmínky je rozhodné právo České republiky, kromě ustanovení tohoto práva
o kolizních normách.

16.2. Tyto obchodní podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor týkající se těchto obchodních podmínek mají soudy České republiky.

 

17. Odškodnění

17.1. Kupující odškodní prodávajícího za veškeré náklady a škody, včetně právních honorářů, které vzniknou prodávajícímu v důsledku porušení těchto obchodních podmínek kupujícím.

 

18. Zápůjčka

18.1. Ve výjimečných případech může být prodávajícím poskytnuta kupujícímu zápůjčka určená k řešení instalací a některých typů reklamací, případně k prezentačním účelům.

18.2. Zápůjčka je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u prodávajícího, a to pouze kupujícímu, který má s prodávajícím podepsánu Rámcovou kupní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku.

18.3. Vzhledem k tomu, že je zápůjčka ve většině případů poskytnuta pouze na základě ústní dohody bez možnosti objektivního posouzení závady, bude pro zápůjčku použito opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Pro zápůjčku bude použito a zasláno kupujícímu zařízení stejného, nebo obdobného typu.

18.4. Po výměně zboží či vyřešení reklamace je kupující povinen bez prodlení navrátit zápůjčku na adresu centrálního skladu prodávajícího v Přerově, Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov. U pozáručních oprav, budou tyto kupujícímu dodatečně fakturovány.

18.5. V případě zápůjček k prezentačním účelům je kupující povinen bez prodlení navrátit zápůjčku na adresu centrálního skladu prodávajícího v Přerově, Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov a to na základě emailové výzvy prodávajícího.

18.6. Podmínky zápůjčky:

 • zápůjčka prodávajícího je poskytnuta standardně na dobu max. 45 dnů není-li stanoveno jinak
 • doba počíná běžet ode dne odeslání zápůjčky dodavatelem kupujícímu.

Není-li do 45 dnů zápůjčka vrácena zpět na adresu prodávajícího, bude automaticky prodávajícím vystavena faktura odpovídající stáří zápůjčky včetně poštovného a balného.

 

19. Testery

19.1. V rámci podpory prodeje a marketingu mohou být prodávajícím poskytnuty kupujícímu neprodejné testery zboží, popřípadě další materiály určené pro prezentaci, propagaci a podporu prodeje, avšak výhradně zboží ze sortimentu prodávajícího.

19.2. Testery jakož i další materiály jsou poskytnuty pouze kupujícímu, který má s prodávajícím podepsánu Rámcovou kupní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku.

19.3. Cena 1ks testeru, pokud není po vzájemné dohodě stanoveno jinak, bude kupujícímu fakturována
za cenu 1,-Kč bez DPH.

 

20. Všeobecná ustanovení a ochrana osobních údajů

20.1. Kupující je povinen při dalším prodeji jemu podle této smlouvy dodaného zboží zachovat obchodní označení (originální firemní značku) a balení, v jakém je obdržel od prodávajícího.

20.2. Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

20.3. Podpisem kupní smlouvy vyslovuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle příslušných platných právních předpisů na ochranu osobních údajů všemi technickými prostředky výpočetní techniky
v automatizovaně vedené databázi prodávajícího prodávajícím, jakožto správcem, případně zpracovatelem,

se kterým prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího, a pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tedy zejména právo
na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva. Dále má kupující zejména právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele
o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

20.4. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (nabídek, ceníků, akcí apod.) a faktur
na prodávajícímu známé e-mailové adresy vztahující se ke kupujícímu.

20.5. Kupující se zavazuje podílet se aktivně ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
na informovanosti spotřebitele (konečného uživatele) o způsobu zajištění zpětného odběru, a to předáním informací o příslušných provozovatelích kolektivních systémů.

Informace o způsobu zajištění zpětného odběru nalezne kupující na daňových dokladech vystavených prodávajícím, případně na jeho webových stránkách www.safe-home.eu.

 

21. Ostatní ujednání

21.1. Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

21.2. Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na následující informace:

a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce,

b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce,

c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných těm, která jsou uvedena v tomto článku, nebo

d) příjemce samostatně vypracoval.

Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím.

21.3. Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje s tím, že dodavatel může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům.

21.4. Kupující nesmí svá práva nebo povinnosti podle tohoto dokumentu postoupit bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

21.5. Prodávající může smluvně zadat plnění svých povinností podle těchto obchodních podmínek bez souhlasu kupujícího.

21.6. Prohlášení, záruky, způsoby jednání nebo obchodní zvyklosti, které nejsou uvedeny nebo výslovně stanoveny v těmito obchodními podmínkami, nejsou pro prodávajícího závazné. Nadpisy jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a nemění význam ani výklad těchto obchodních podmínek.

21.7. Kromě použití příslušných ustanovení Občanského zákoníku o promlčení, neznamená skutečnost,
že prodávající neuplatní ustanovení těchto obchodních podmínek, vzdání se tohoto ustanovení nebo práva prodávajícího na uplatnění všech ustanovení kdykoliv později.

21.8. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno
za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, nebude se taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako by tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.

21.9. Platnost ustanovení uvedených v těchto obchodních podmínek, která mají svou povahou platit i
po ukončení, zrušení nebo splnění objednávky kupujícího po přijetí objednávky prodávajícím, přetrvá i
po ukončení, zrušení nebo splnění. Opravy všech chyb v těsnopisném záznamu a administrativních chyb jsou vyhrazeny. Tyto obchodní podmínky společnosti SAFE HOME europe s r.o. neudělují třetí straně žádný prospěch.

 

22. Podmínky fakturace v elektronické podobě

22.1. Kupující může v kupní smlouvě udělit souhlas s vystavováním a použitím faktur v elektronické podobě v souladu s § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

22.2. Faktury vyhotovené v elektronické podobě ve smyslu podmínek uvedených v tomto článku 11 se považují za daňové doklady pro účely zákona o dani z přidané hodnoty.

22.3. Smluvní strany se dohodly na následujících postupech zabezpečujících věrohodnost a neporušenost údajů na fakturách v elektronické podobě vystavených na základě kupní smlouvy:

 • faktury v elektronické podobě budou vystavovány ve formátu PDF a přílohy mohou být vystavované v různých formátech (např. doc, xls, tif, jpg a jiné),
 • žádná smluvní strana nebude do vystavené faktury v elektronické podobě zasahovat, ani měnit její obsah.

Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádnou a čitelnou archivaci, věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu elektronických faktur po celou dobu jejich uchovávání.

22.4. Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude zasílat kupujícímu faktury v elektronické podobě
na e-mailové adresy stanovené kupujícím v kupní smlouvě. Kupující prohlašuje, že má přístup k e-mailové adrese uvedené v kupní smlouvě a přijímání faktur v elektronické podobě od prodávajícího ve formě uvedené v tomto článku není u něho blokované.

22.5. Kupující je oprávněn změnit e-mailové adresy uvedené v kupní smlouvě písemným oznámením zaslaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu s uvedením nových e-mailových adres kupujícího. Změna e-mailových adres bude účinná třetí den od doručení písemného oznámení kupujícího
na elektronickou adresu prodávajícího nebo pozdějším dnem, který uvede kupující v oznámení.

22.6. Prodávající neodpovídá za poškození, ztrátu nebo neúplnost údajů obsažených ve faktuře
v elektronické podobě, pokud k poškození, ztrátě nebo neúplnosti údajů došlo poruchou na komunikační trase při použití internetu. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nekvalitního připojení kupujícího do sítě internet, z důvodu poruch vzniklých na komunikační trase ke kupujícímu, a také následkem jakékoliv jiné nemožnosti kupujícího zabezpečit potřebný přístup do sítě internet.

22.7. Faktura v elektronické podobě se považuje za doručenou kupujícímu v okamžiku jejího odeslání prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

22.8. V případě, že kupující neobdrží od prodávajícího elektronickou fakturu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: objednavky@test.safe-home.eu.
V případě nesplnění této oznamovací povinnosti kupujícím není prodávající povinen prokazovat odeslání takové faktury v elektronické podobě a tato se považuje za doručenou. V případě, že kupující oznámí
ve smyslu výše uvedeného, že faktura v elektronické podobě mu nebyla doručená, bude mu doručen opis faktury na adresu sídla/provozovny/bydliště kupujícího.

22.9. Smluvní strany považují postup podle těchto podmínek za dostatečný pro to, aby nebylo možné změnit obsah žádné vystavené faktury.

22.10. Je-li v kupní smlouvě ujednána elektronická fakturace, není prodávající (vyjma situace dle
odst. 22.8.) povinen zasílat kupujícímu faktury vystavované na základě kupní smlouvy v papírové formě. Prodávající je však oprávněn poslat kupujícímu jakoukoliv fakturu vystavenou na základě kupní smlouvy v papírové formě, a to na adresu sídla/provozovny/bydliště kupujícího, i když byla v kupní smlouvě sjednána elektronická fakturace.

 

23. Závěrečná ustanovení

23.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách http://www.b2b.safe-home.eu.

23.2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost SAFE HOME europe. s r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí formou zveřejnění na webových stránkách http://www.b2b.safe-home.eu, s tím, že tato změna bude zároveň prodávajícím notifikována kupujícímu v elektronické podobě písemně na e-mailovou adresu určenou kupujícím v Rámcové kupní smlouvě.

23.3. V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávajícímu písemně oznámit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení notifikačního e-mailu, přičemž tento e-mail se považuje za doručený okamžikem jeho odeslání na e-mailovou adresu určenou kupujícím v Rámcové kupní smlouvě, pro případ nesouhlasu s touto změnou má kupující právo vypovědět kupní smlouvu s prodávajícím. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se dále smluvní strany budou řídit.

 

 

Obchodní podmínky ke stažení

Reklamační řád ke stažení

Reklamační formulář ke stažení

Rychlý kontakt

Pro jakékoliv technické informace, objednávky, návrhy na spolupráci nebo další informace neváhejte využít tento formulář.